Slide thumbnail

Sản phẩm

Trung tâm hỗ trợ và cập nhật dành cho quản trị viên và người dùng.

Bảo mật

Bao gồm Data security, Apps security và Device security

• Data security: Việc tách biệt các ứng dụng kinh doanh và ứng dụng dành cho cá nhân giúp hạn chế tối đa dữ liệu bị rò rỉ hoặc tấn công.

• Apps security: Ứng dụng công việc được triển khai thông qua Google Play for Work giúp ngăn chặn cài đặt các ứng dụng từ những nguồn không rõ ràng và áp dụng các cấu hình ứng dụng

• Device security: Thiết bị được bảo vệ với mã hóa đĩa, màn hình khóa, dịch vụ chứng thực từ xa và keystore phần cứng.