skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Bản tin Google Cloud T8/2020

Cấu hình multi-region mới cho dịch vụ Cloud Spanner tại Châu Á và Châu Âu

Cloud Spanner là dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ có thể mở rộng của Google Cloud, đảm bảo tính khả dụng cao của các ứng dụng với tính nhất quán mạnh mẽ.

 

Google shares how to help businesses modernize security on the Cloud

Google thấy nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh việc sử dụng các dịch vụ dựa trên Cloud để giúp họ quản lý và giải quyết các ưu tiên mới nổi trong thời Covid-19

 

Build Scalable Web Apps with Firestore Google

xây dựng và duy trì các ứng dụng lớn trên nền tảng web hoặc di động, bạn có thể quan tâm đến Firestore một ứng dụng cho cơ sở dữ liệu tự mở rộng của Google

 

 

 

Updated: Gimasys.

Back To Top
0974 417 099