Slide thumbnail

Products

Update and support center for administrator and user

Docs, Sheets and Slides, Forms

• Tạo và biên soạn văn bản (Docs), bảng tính (Sheets), bảng trình chiếu (Slides), bảng khảo sát (Form) ngay trên giao diện trình duyệt mà không cần cài đặt thêm phần mềm.

• Lưu trực tiếp trên Google Drive nhưng không làm tốn dung lượng.

• Chia sẻ dễ dàng với khả năng phân quyền chặt chẽ.

• Cùng làm việc với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng trên cùng một tài liệu, cùng một giao diện, cùng một lúc trên các thiết bị và địa điểm khác nhau.

• Truy cập vào tài liệu mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị – chỉ cần kết nối internet và mở được trình duyệt.