skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google cho phép người dùng cài đặt hiển thị hoặc ẩn Google Meet trong Gmail

Những gì thay đổi

Trước đây Google đã thông báo khả năng bắt đầu hoặc tham gia Meet trong Gmail.. Bây giờ Google cung cấp cho người dùng tùy chọn để ẩn các tính năng đó.

Cài đặt mới cho người dùng có thể ẩn hoặc hiển thị Google Meet trong Gmail

 

Getting started with breakout rooms in Google Workspace

 

Deployment speed

Các miền phát hành nhanh chóng và theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

Effect

Có sẵn cho tất cả các khách hàng G Suite.

 

 

 

Updated: Gimasys.

Back To Top
0974 417 099