skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Quick Access Panel: Be more productive on Google Docs, Sheets, Slides, Calendar

What’s new:: Google đã thêm một bảng công cụ truy cập nhanh (quick-side panel) ở bên phải giao diện chỉnh sửa của Docs và Google Calendar. Bảng truy cập nhanh sẽ giúp bạn nhanh chóng truy cập các ứng dụng khác của G Suite mà không cần phải mở thêm tab mới hay rời giao diện mà bạn đang làm việc.

Bảng truy cập nhanh này cũng là một đặc điểm nổi bật của giao diện New Gmail. Google hi vọng rằng tích hợp này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn với G Suite (và giữa các ứng dụng G Suite với nhau).

Từ giao diện của Docs, Sheets, Slides, và Drawings, bạn sẽ có thể truy cập ba ứng dụng của G Suite:

  • Google Calendar:  Nhanh chóng tham khảo, tạo hoặc chỉnh sửa lịch, lời mời, sự kiện.
  • Google Keep:  Dễ dàng ghi chú, tạo danh sách và xem nội dung khác của bạn.
  • Google Tasks: Quản lý công việc và danh sách những việc cần làm.

Trên giao diện của Google Calendar, bạn cũng sẽ thấy bảng truy cập nhanh – nơi bạn có thể sử dụng Keep và Task.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099