skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Protect corporate data on jailbroken iOS devices

What’s new: Google Mobile Management cho phép G Suite admin kiểm soát quyền truy cập dữ liệu công ty trên các thiết bị được quản lý trực tiếp từ Admin console. Với lần cập nhật này, Google đã hỗ trợ admin với quyền kiểm soát lớn hơn, nhằm bảo vệ dữ liệu bằng cách ngăn chặn người dùng đồng bộ hóa dữ liệu công ty trên các thiết bị iOS đã bị jailbreak (Jailbreak là một thủ thuật xử lý giúp người dùng can thiệp vào hệ thống để phá vỡ những rào cản bảo mật của iPhone, iPad).

Admin có thể bật tính năng này trong Admin console bằng cách vào Device Management > Advanced Settings > Security. Chú ý rằng tính năng này ở chế độ mặc định là “off”, vì vậy doanh nghiệp phải có phần Advanced Mobile Management cho các thiết bị iOS để có thể kích hoạt.

 

iOS device

 

Để cài đặt này đi vào hoạt động, người dùng cần phải cài đặt ứng dụng Google Device Policy app. Một khi tính năng này được bật lên, thiết bị nào không có ứng dụng Device Policy app thì sẽ được yêu cầu cài đặt nó. Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ kiểm tra xem thiết bị này có thường xuyên bị jailbreak, rồi gửi thông báo đến người dùng để họ biết thiết bị của mình có vượt qua phần kiểm tra này không.

 

iOS device

 

Cài đặt này sẽ giúp G Suite admin và người dùng cuối bảo giữ cho dữ liệu doanh nghiệp được bào mật.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099