skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Introducing new feature: Improved search of Email access history (Email Log Search)

Các cải tiến trong việc tìm kiếm lịch sử truy cập của Gmail giúp công việc thuận tiện hơn.

 

Vào tháng 12 năm ngoái, Google đã đưa ra các công cụ xử lý sự cố (troubleshooting tools) cho các quản trị viên Gmail để hỗ trợ người dùng cuối. Tiếp theo đó tháng 4/2017, Google sẽ tiếp tục đưa ra một số cải thiện cho công cụ Email Log Search.

Tìm kiếm các email bằng tiêu đề

ID của tin nhắn là một giải pháp tuyệt vời để tìm chính xác các email lỗi, nhưng việc tìm kiếm này không phải lúc nào cũng thuận tiện cho người dùng để cung cấp thông tin. Hiện tại, các quản trị viên email có thể tìm kiếm các email theo tiêu đề và tiết kiệm thời gian cho việc xử lý sự cố cho người dùng.

Các quy định được liên kết trong lịch sử email

Lịch sử đăng nhập email chỉ ra tình trạng gửi đi của các email trong domain của bạn. Đối với các email mà không thể gửi được hoặc vi phạm quy định, thì sẽ được giải thích rõ lý do. Ví dụ, các email bị xem xét như  là email spam, hoặc email bị từ chối vì chúng không gửi đi được.

 

Email Log Search DLP

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099