skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Hangouts Meet add-in for Microsoft Outlook

What’s new: Google đã xây dựng một Hangouts Meet add-indành cho Microsoft Outlook để giúp người dùng Outlook có thể đặt lịch họp online với Meet. Add-in này cho phép bạn tạo các cuộc họp video với Meet thông qua phần event hoặc email của Outlook. Cách sử dụng rất đơn giản: Chỉ cần click vào biểu tượng Meet để tự động chèn chi tiết cuộc họp video conference cũng như các tham gia sự kiện trên Calendar, event.

Add-in này cũng tương tự như plugin Hangouts Outlook hồi trước.

Hãy truy cập vào Help Center để tìm hiểu thêm về cách thêm cuộc họp video Meet vào sự kiện Outlook, bao gồm cả hướng dẫn để tải add-in về.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099