skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Improved Google Docs edit menu bars

What's new? : Dựa trên dữ liệu sử dụng và những phản hồi từ người dùng, Google đã có một số thay đổi trên các thanh menu của chức năng chỉnh sửa trong Google Docs (trên website). Chúng giống với những thay đổi Google đã thực hiện trong tháng 12 and tháng 1, giúp người dùng tìm kiếm một số mục dễ dàng hơn.

 

Những thay đổi áp dụng lên tất cả menu chỉnh sửa của Docs ( Bao gồm Google Docs, Slides, và Sheets):

 

  • Trong menu Tools: “Spelling” (Chính tả)  sẽ được sửa tên thành “Check Spelling” (Kiểm tra chính tả).
  • Trong thanh công cụ Edit, “Select none” sẽ bị xoá bỏ.
  • Các mục trong menu File, Edit, và Tools sẽ được sắp xếp lại.

 

Google Docs

 

Những thay đổi chỉ áp dụng lên các trình đơn chỉnh sửa của Google Sheets:

 

  • Trong thanh menu của Data: “Filter” sẽ được đổi tên thành “Create a filter”.
  • Trong thanh menu của Data: “Validation” sẽ được đổi tên thành  “Data validation”.
  • Các mục trong  menu Data sẽ được sắp xếp lại.
  • Các mục trong  menu Format sẽ được sắp xếp lại.

 

Những thay đổi này chỉ áp dụng trên thanh menu trực quan trên phiên bản web của các sản phẩm. Tất cả tùy chọn sẽ vẫn có sẵn thông qua các phím tắt và hộp tìm kiếm trong thanh menu Help.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099