skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Log of calendar notifications via email on Admin console

Khi người dùng sử dụng Lịch Google, họ phụ thuộc rất nhiều vào thông báo qua email được tạo ra khi quản lý các sự kiện và lịch. Ví dụ: lời mời tham dự sự kiện, cập nhật sự kiện, RSVP và chia sẻ lịch có thể tạo ra các thông báo qua email  mà được gửi đến khách mời hoặc người tham dự..

 

Đôi khi các thông báo này tự kích hoạt bởi các ứng dụng lịch của bên thứ ba hoặc bị thất lạc (vì các bộ lọc Gmail đã được định cấu hình không chính xác, vô tình xóa email,…) With this new update, Google will include a log of calendar notifications via email in the calendar audit section of the Admin Console, so admins can easily manage calendar notification issues.

 

Bạn cũng có thể dùng Message-ID của thông báo để kiểm tra với Email Audit logs xác nhận xem thông báo đã được gửi đến người nhận hay không.

Back To Top
0974 417 099