skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Create and streamline group chats in Google Hangouts

Năm ngoái, chúng tôi đã giới thiệu tính năng tạo và chia sẽ các link ngắng trong nhóm Chats Hangouts. Điều này cho phép nhóm của bạn lựa chọn một cuộc trò chuyện, thay vì  phải mời từ người một. Hôm nay, chúng tôi  đang đơn giản hóa làm sao để tạo ra nhóm chat đơn giản cho từng dự án của nhóm. Với những cải thiện, bây giờ bạn có thể đặt tên nhóm chats của bạn đơn giản hơn khi bạn tạo một nhóm chat. Khi nhóm có một tên, điều này cho phép bạn tạo “ Giữ chỗ” (Placeholder)  mà sau đó bạn có thể chia sẽ với một liên kết.

 

tao nhom chat trong Google Hangouts

 

Những cải tiến này sẽ được cung cấp tất cả ba giao diện người dùng Hangouts trên web. Trong Hangouts trong Gmail, một nút “+” sẽ xuất hiện bên cạnh danh sách liên lạc của bạn trong Hangouts. Trong hangouts.google.com và trong phần mở rộng Chrome, bạn sẽ thấy một “cuộc trò chuyện mới” tùy chọn. Bằng cách nhấp vào “New group” or “New conversation”, bạn có thể đặt tên cho nhóm, bắt đầu thêm các thành viên, hoặc cả hai.

 

Sap xep nhom chat trong google hangouts

Back To Top
0974 417 099