skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Search in folders on Google Drive

What’s changing: Bạn có thể tìm kiếm nội dung trong một thư mục cụ thể nào đó  trên Google Drive. Chọn phần xổ xuống trong thanh tìm kiếm và chọn thư mục bạn muốn từ menu Location, hoặc nhấn chuột phải vào một thư mục và tìm kiếm trong thư mục đó. Chỉ những thư mục nằm trong My Drive hoặc trong Team Drive mới có thể được tìm kiếm theo cách này; nếu đó là thư mục mà bạn được chia sẻ, trước tiên phải thêm thư mục đó vào My Drive của mình.

 

Google Drive

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099