Slide thumbnail

Products

Update and support center for administrator and user

Calendar

• Dễ dàng tạo và quản lý lịch làm việc của cá nhân, lịch cộng tác nhóm.

• Chia sẻ lịch làm việc với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng.

• Quản lý lịch sử dụng tài nguyên chung của tổ chức (phòng họp, xe, máy chiếu, …).

• Truy cập nhanh vào phòng họp video trực tuyến đã được tạo sẵn.

• Truy cập nhiều lịch từ các thiết bị.

• Đặt chế độ nhắc lịch thông minh (email, pop-up, SMS miễn phí).

• Tích hợp với Google Maps giúp xác định địa điểm một cách nhanh chóng.