Google Search for Work

Google Search for Work (GSfW) provides companies the effective solution for search include: Google Site Search (GSS) – Search solutions for public websites, and Google Search Appliance (GSA) – Search solutions which can be authorized and monitored strictly by internal system. GSfW brings to users friendly experience as what they have known about Google.com.

Google Search Appliance

Google Search Appliance ( GSA) includes hardware devices and software solution which allows users search easily via browser like GOOGLE.COM. GSA get information from all internal systems but only give the result that users are authorized and related. GSA helps enterprises to:

• Reduce time and cost for human resource to search documents, data statistic and reports.

• Improve productivity, efficiency and employee’s working standards.

• Decline risks of security by the authorization of result display to users.

Google Site Search

Google Site Search (GSS) mang công nghệ tìm kiếm của Google vào các website (hướng cộng đồng) doanh nghiệp, giúp người dùng có thể tìm kiếm thông tin trên website dễ dàng và nhanh chóng theo cách mà họ đang sử dụng GOOGLE.COM. Kết quả tìm kiếm đa dạng, nhiều chiều, tối ưu theo lịch sử tìm kiếm của người dùng. Thao tác nhanh chóng với các từ khóa được gợi ý thông minh; trang kết quả không xuất hiện quảng cáo và nhờ thương hiệu của Google giúp các kết quả trở nên khách quan hơn