skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Anthos

Google Anthos là một nền tảng ứng dụng được quản lý mở rộng các dịch vụ Google Cloud và các phương pháp kỹ thuật cho môi trường của bạn để bạn có thể hiện đại hóa các ứng dụng nhanh hơn và thiết lập tính nhất quán hoạt động trên các ứng dụng đó.

  • Xây dựng, triển khai và tối ưu hóa các ứng dụng ở mọi nơi — đơn giản, linh hoạt và an toàn
  • Kinh nghiệm hoạt động và phát triển nhất quán cho môi trường hỗn hợp và đa đám mây

Lợi ích khi sử dụng Anthos: 

Quản lý ứng dụng ở mọi nơi

Anthos cung cấp cho bạn một nền tảng nhất quán cho tất cả các triển khai ứng dụng của bạn, cả kế thừa cũng như gốc đám mây, đồng thời cung cấp một cái nhìn tập trung vào dịch vụ cho tất cả các môi trường của bạn.

Cung cấp phần mềm nhanh hơn

Xây dựng các ứng dụng được container cấp doanh nghiệp nhanh hơn với Kubernetes được quản lý trên môi trường đám mây và tại chỗ. Tạo một đường dẫn phân phối phần mềm nhanh chóng, có thể mở rộng với công cụ và hướng dẫn dựa trên đám mây.

Bảo vệ các ứng dụng và chuỗi cung ứng phần mềm

Tận dụng phương pháp tiếp cận có lập trình, tập trung vào kết quả để quản lý chính sách cho các ứng dụng trên các môi trường, đồng thời cho phép nhận thức và kiểm soát tốt hơn với cái nhìn thống nhất về tình trạng và hiệu suất dịch vụ của bạn.

Back To Top
0974 417 099