skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Thời gian khôi phục người dùng bị xóa được kéo dài lên 20 ngày

What’s new: Đáp ứng yêu cầu của rất nhiều G Suite admin, Google tăng khoảng thời gian để khôi phục tài khoản đã bị xóa của người dùng từ 5 lên 20 ngày. Khoảng thời gian này được tăng lên vì nó có thể đặc biệt hữu ích cho những khách hàng quản lý tài khoản người dùng thông qua API hoặc các công cụ đồng bộ hóa tự động khác.

 

 

Note: Chỉ những người có quyền quản trị viên cấp cao (Super admin) mới có thể khôi phục tài khoản của người dùng đã bị xóa.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099