Slide thumbnail

Sản phẩm

Trung tâm hỗ trợ và cập nhật dành cho quản trị viên và người dùng.

Google Search Appliance

Google Search Appliance ( GSA) bao gồm thiết bị phần cứng và giải pháp phần mềm cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin nội bộ bằng trình duyệt giống như GOOGLE.COM. GSA lấy thông tin từ tất cả các hệ thống trong nội bộ doanh nghiệp nhưng chỉ đưa ra những kết quả mà người dùng được phép tìm kiếm và liên quan đến công việc của họ. GSA giúp doanh nghiệp:

Giảm thời gian và chi phí nhân lực cho việc tìm kiếm tài liệu; thực hiện thống kê, báo cáo.

• Nâng cao năng suất, hiệu quả và chất lượng công việc của nhân viên.

• Hạn chế rủi ro về bảo mật thông tin với kết quả tìm kiếm chỉ hiển thị theo phân quyền của người dùng.