Slide thumbnail

Sản phẩm

Trung tâm hỗ trợ và cập nhật dành cho quản trị viên và người dùng.

Hangout

• Tổ chức họp video trực tuyến với 25 điểm kết nối (pc, laptop, smartphone, tablet) ở bất kỳ vị trí nào.

• Trao đổi công việc nhanh qua chatbox với 1 hoặc nhiều đồng nghiệp.

• Chia sẻ màn hình và làm việc trên cùng một tài liệu ngay khi đang họp video trực tuyến.

Thao tác từ xa trên một máy tính khác với Hangouts Remote Desktop.