Slide thumbnail

Cobra Indonesia

16/03/2016

Cobra Indonesia là một bộ phận của Cobra International, một tập đoàn Canada kinh doanh và tiếp thị sản phẩm phần mềm với đội ngũ nhân viên hơn 5.000 người. G Suite đã giúp Cobra Indonesia gia tăng hiệu quả và năng suất của các quy trình nội bộ, giảm thiểu chi phí quản lý CNTT và đầu tư cho máy chủ vật lý.