Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Các công cụ của Admin console giúp quản lý Calendar từ các nhân viên cũ

09/10/2017

Có gì mới: Quản lý quyền sở hữu của các nhân viên cũ đối với lịch sự kiện (Calendar events) hay đảm bảo rằng các tài nguyên của Calendar không bị chiếm dụng bởi các sự kiện cũ là một khó khăn với các quản trị viên. Khi một nhân viên dời đi, bạn có thể xóa hoặc tạm ngưng tài khoản của họ trong một khoảng thời gian nhất định trước khi xóa hẳn. Với lần cập nhật này, Google giới thiệu một bộ công cụ để hỗ trợ quản trị viên trong việc quản lý Calendar của nhân viên cũ.

 

Khi bạn xóa một tài khoản: Bạn có thể lựa chọn chuyển các sự kiện trong tương lai đến một người dùng mới, hoặc có thể là trả lại các tài sản mà sự kiện đó đã đặt trước. Điều này đảm bảo nhân viên mới có thể duy trì tính liên tục của các sự kiên đã được lên lịch từ trước. Bạn có thể thay đổi quyền sở hữu các sự kiện của một nhân viên thông qua user deletion flow, vào Apps > G Suite > Calendar > Manage User Data, hoặc vào Data Transfer API.

 

 

Nếu bạn chọn không chuyển các sự kiện của nhân viên cũ, Google khuyến khích bạn nên để Calendar tự động xóa các sự kiện trong tương lai, 21 ngày sau khi xóa người dùng. Việc này sẽ đảm bảo rằng không có sự kiện nào không được quản lý có thể xuất hiện trong lịch của khách và tài nguyên (guest and resource). Để chọn tính năng tự động hủy, bạn vào Apps > G Suite > Calendar > Manage User Data.

 

Có thể vào một thời điểm khác (ví dụ như sau khi tạm ngưng một tài khoản), bạn có thể bắt đầu chuyển tiếp sự kiện, hủy chúng hoặc giải phóng các tài nguyên bằng cách vào Apps > G Suite > Calendar > Manage User Data.

 

 

Hãy chú ý rằng chỉ có Super Admin hay admin có đặc quyền chuyển dữ liệu (Data Transfer) mới có quyền sử dụng các tính năng này. Chúng đang được đưa giới thiệu dần dần.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng