Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

G Suite Transformation Gallery

10/05/2017

Làm sao để xem các doanh nghiệp đã chuyển đổi phương thức làm việc bằng cách sử dụng bộ công cụ năng suất G suite

Các khách hàng sử dụng G Suite bằng nhiều cách đã làm cho công việc của họ hiệu quả nhất và cộng tác hơn. Họ bắng đầu xem lại các quá trình cũ và đặt câu hỏi với chính bản thân họ “ làm sao họ có thể làm nhanh và hiệu quả hơn?” Kết quả là các giải pháp tại nơi làm việc bao gồm từ các yêu cầu của phòng R& D với các biểu mẫu, các sites để sử dụng  Apps Script và Drive.

 

G Suite Transformation Gallery

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng