Slide thumbnail

Google Meet: cải thiện bố cục và nội dung để cuộc họp trở nên linh hoạt hơn

17/05/2021

Google Meet: cải thiện bố cục và nội dung để cuộc họp trở nên linh hoạt hơn