Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Xem địa điểm sự kiện trên Google Calendar phiên bản Website

08/06/2016

Google Calendar phiên bản trên Website vừa cập nhật tính năng mới cho người dùng.

 

Người dùng có thể xem nhanh địa điểm tổ chức của một sự kiện mà họ tham dự ngay trên Google Calendar khi xem ở chế độ lịch trong tuần hoặc lịch trong ngày.

 

Thay vì như trước đây, người dùng cần nhấp chuột vào chi tiết của sự kiện để xem địa điểm tổ chức, còn bây giờ, họ có thể nhanh chóng xem địa điểm sự kiện ngay trên trang giao diện Google Calendar.

 

Ví dụ, sự kiện Global Sales Trainingđược tổ chức tại Building 43-1-R45 (Ảnh dưới).

 

See Event Locations at a glance

Update: GiMASYS

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng