Slide thumbnail

Sản phẩm

Trung tâm hỗ trợ và cập nhật dành cho quản trị viên và người dùng.

Quản lý tất cả các thiết bị Android từ một bảng điều khiển

• Thiết lập và cấu hình Android for Work trong tổ chức của bạn giúp quản lý tốt hơn dữ liệu kinh doanh.

• Phân phối ứng dụng và mua giấy phép ứng dụng số lượng lớn thông qua Google Play for Work.

• Dễ dàng trong quản lý và giúp kiểm soát chặt chẽ thiết bị.