Slide thumbnail

Sản phẩm

Trung tâm hỗ trợ và cập nhật dành cho quản trị viên và người dùng.

App Engine

Google App Engine là nền tảng hỗ trợ việc xây dựng, mở rộng cho các ứng dụng web và mobile backends. App Engine cung cấp các dịch vụ tích hợp và API hỗ trợ (như noSQL datastores, memcache và tài khoản xác thực API), những dịch vụ tích hợp này phổ biến cho hầu hết các ứng dụng:

• Dễ dàng và nhanh chóng xây dựng ứng dụng

• Tự động căn chỉnh ứng dụng

• Hỗ trợ bảo mật, bảo vệ ứng dụng

• Hỗ trợ với mọi phần mềm, nền tảng phát triển