Slide thumbnail

Sản phẩm

Trung tâm hỗ trợ và cập nhật dành cho quản trị viên và người dùng.

Ứng dụng

• Triển khai các ứng dụng Google Play: Triển khai ứng dụng đến người dùng hoặc các thiết bị quản lý mà không cần thông qua Google Play for Work.

• Phê duyệt các ứng dụng công việc: IT có thể quy định các ứng dụng công việc mà người dùng có thể tải về từ Google Play for Work.

• Phân phối các ứng dụng nội bộ một cách an toàn: Các công ty có thể tự phân phối các ứng dụng nội bộ thông qua Google Play for Work, tự lưu trữ hoặc lưu trữ bởi Google.

• Mua và cấp phép số lượng lớn: IT có thể mua giấy phép ứng dụng số lượng lớn thông qua Google Play for Work, giao và chuyển chúng đến người dùng cá nhân.