Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Các cài đặt di chuyển danh bạ G Suite trong Admin Console

19/02/2019

Có gì mới? Google đang thực hiện thay đổi nơi lưu trữ các cài đặt về Danh bạ trong Admin console trong G Suite, chuyển từ màn hình ứng dụng sang phần Danh bạ trong menu chính.

  • Bạn có thể tìm được phần cài đặt tại: Admin Console > Menu   > Directory > Directory Settings
  • Phần cài đặt này trước đây được đặt tại: Admin Console > Apps > G Suite > Directory

 

Danh bạ G Suite Directory

 

Các phần cài đặt danh bạ giờ đây sẽ được đặt tại menu chính của Admin console

 

Những ai chịu ảnh hưởng?

Chỉ có Admin

 

Tại sao bạn nên sử dụng tính năng này?

Bạn có thể sử dụng các cài đặt Danh bạ để kiểm soát danh bạ toàn cầu của doanh nghiệp, cũng như cách người dùng trong doanh nghiệp có thể sử dụng phần Contact (Thông tin liên hệ). Tính năng này sẽ kiểm soát: phiên bản Google Contact nào mà người dùng có thể sử dụng, cách người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trong Danh bạ toàn cầu, cấu hình của các danh bạ nội bộ,…

 

Cách bắt đầu với tính năng này

  • Đối với Admin: Giờ đây bạn có thể tìm được cài đặt ở trong Admin console > Menu > Directory > Directory Settings. Sử dụng Help Center để có thêm thông tin về cách quản lý cài đặt Danh bạ trong doanh nghiệp hoặc cách tạo các danh bạ tùy chỉnh
  • Đối với người dùng cuối: Người dùng cuối không chịu ảnh hưởng

 

Các liên kết hữu ích

Help Center: Quản lý các cài đặt Danh bạ

Help Center: Tạo ra các danh bạ tùy chỉnh

 

Cập nhật: Gimasys