Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google cho phép người dùng cài đặt hiển thị hoặc ẩn Google Meet trong Gmail

15/06/2020

Những gì thay đổi

Trước đây Google đã thông báo khả năng bắt đầu hoặc tham gia Meet trong Gmail.. Bây giờ Google cung cấp cho người dùng tùy chọn để ẩn các tính năng đó.

Cài đặt mới cho người dùng có thể ẩn hoặc hiển thị Google Meet trong Gmail

 

Bắt đầu

 

Tốc độ triển khai

Các miền phát hành nhanh chóng và theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

Hiệu lực

Có sẵn cho tất cả các khách hàng G Suite.

 

 

 

Nguồn: Gimasys.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng