Slide thumbnail

Sản phẩm

Trung tâm hỗ trợ và cập nhật dành cho quản trị viên và người dùng.

Google Apps Vault

• Giải pháp lưu trữ email và chat được tích hợp thêm theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức (có tính phí).

• Giảm thiểu các rủi ro về pháp lý và tuân thủ cho doanh nghiệp, tổ chức.

• Tìm kiếm và phục hồi dữ liệu quan trọng một cách nhanh chóng ngay cả khi dữ liệu đã bị người dùng xóa đi.

• Cho phép thiết lập chính sách lưu giữ và kiểm soát thông tin theo nhiều tiêu chí.

• Cho phép thanh tra các hoạt động của người dùng nhằm đảm bảo tuân thủ chính sách của doanh nghiệp, tổ chức.