Slide thumbnail

Bản tin

Bản tin Google Cloud T8/2020

21/08/2020

Cấu hình multi-region mới cho dịch vụ Cloud Spanner tại Châu Á và Châu Âu

Cloud Spanner là dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ có thể mở rộng của Google Cloud, đảm bảo tính khả dụng cao của các ứng dụng với tính nhất quán mạnh mẽ.

 

Google chia sẻ cách giúp doanh nghiệp hiện đại hóa bảo mật trên Cloud

Google thấy nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh việc sử dụng các dịch vụ dựa trên Cloud để giúp họ quản lý và giải quyết các ưu tiên mới nổi trong thời Covid-19

 

Xây dựng các ứng dụng web có thể mở rộng với Firestore Google

xây dựng và duy trì các ứng dụng lớn trên nền tảng web hoặc di động, bạn có thể quan tâm đến Firestore một ứng dụng cho cơ sở dữ liệu tự mở rộng của Google

 

 

 

Nguồn: Gimasys.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng