Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google workspace cho phép lọc nhật ký kiểm tra và báo cáo sử dụng theo nhóm

14/10/2020

Lọc Nhật Ký Kiểm Tra – Tính Năng Google Workspace

Giờ đây, bạn có thể lọc nhật ký kiểm tra và báo cáo sử dụng theo các nhóm cụ thể. Khi bạn thêm nhóm mới hoặc nhóm hiện có vào danh sách cho phép, sau đó bạn có thể lọc để xem các sự kiện trong nhật ký hoặc báo cáo sử dụng theo nhóm cụ thể đó. 

Điều này có thể làm cho việc tìm các mục nhật ký hiệu quả hơn, đồng thời cho phép bạn tập trung vào một đối tượng mục tiêu cụ thể nhanh chóng và dễ dàng hơn để hiểu rõ hơn về thông tin tài khoản người dùng, việc sử dụng ứng dụng, và bảo mật

 

Bắt đầu 

 

Lọc nhật ký kiểm tra và báo cáo sử dụng theo nhóm

 

Tốc độ triển khai 

Lọc nhật ký kiểm tra khả dụng với gói khách hàng nào?

  • Có sẵn cho tất cả khách hàng G Suite

 

 

Nguồn: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng