skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google workspace allows to filter audit logs and usage reports by group

Lọc Nhật Ký Kiểm Tra – Tính Năng Google Workspace

Giờ đây, bạn có thể lọc nhật ký kiểm tra và báo cáo sử dụng theo các nhóm cụ thể. Khi bạn thêm nhóm mới hoặc nhóm hiện có vào danh sách cho phép, sau đó bạn có thể lọc để xem các sự kiện trong nhật ký hoặc báo cáo sử dụng theo nhóm cụ thể đó. 

Điều này có thể làm cho việc tìm các mục nhật ký hiệu quả hơn, đồng thời cho phép bạn tập trung vào một đối tượng mục tiêu cụ thể nhanh chóng và dễ dàng hơn để hiểu rõ hơn về thông tin tài khoản người dùng, việc sử dụng ứng dụng, and bảo mật

 

Getting started 

 

Lọc nhật ký kiểm tra và báo cáo sử dụng theo nhóm

 

Deployment speed 

Lọc nhật ký kiểm tra khả dụng với gói khách hàng nào?

  • Available to all G Suite customers

 

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099