Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Xoá lịch sử trò chuyện của bạn trên Hangouts Chat

10/04/2019

Tóm tắt khởi động nhanh

Giờ đây, bạn có thể xoá lich sử hội thoại 1:1 tin nhắn trực tiếp trên Hangouts Chat. Những thao tác xoá này áp dung cho các cuộc hội thoại 1:1 giữa Hangouts cổ điển và Trò chuyện (Hangouts Chat) theo cả 2 xu hướng. Xin lưu ý, bạn chỉ xoá bản sao của lịch sử hội thoại. Những người dùng khác vẫn có thể xem trò chuyện.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng