Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Xoá lịch sử trò chuyện của bạn trên Hangouts Chat

10/04/2019

Tóm tắt khởi động nhanh

Giờ đây, bạn có thể xoá lich sử hội thoại 1:1 tin nhắn trực tiếp trên Hangouts Chat. Những thao tác xoá này áp dung cho các cuộc hội thoại 1:1 giữa Hangouts cổ điển và Trò chuyện (Hangouts Chat) theo cả 2 xu hướng. Xin lưu ý, bạn chỉ xoá bản sao của lịch sử hội thoại. Những người dùng khác vẫn có thể xem trò chuyện.