skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Cloud Storage

Google Cloud Storage là dịch vụ lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp do Google Cloud cung cấp. Nó cung cấp một số tính năng thú vị mới so với những dịch vụ tương tự khác như lập phiên bản của tài liệu hoặc quyền kiểm soát chi tiết (mỗi khối tài liệu hoặc nhóm tài liệu riêng biệt), có thể giúp phát triển dễ dàng và giúp giảm chi phí hoạt động. Google Cloud Storage đóng vai trò là nền tảng của một số dịch vụ khác nhau trong hệ sinh thái điện toán đám mây của Google.

The advantages of using Google Cloud Storage include: 

  • Unlimited storage and no minimum data size when uploading to Cloud Storage
  • Worldwide accessibility and worldwide storage locations
  • Low latency
  • High Endurance (99.999999999% Annual Endurance)
  • Geo-redundancy if data is stored in a multi-zone or multiple regions at the same time
Back To Top
0974 417 099