skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

How to capitalize first letter in Google Sheets

Việc viết hoa chữ cái đầu tiên trong Google Sheets là rất quan trọng nếu bạn muốn tài liệu của mình trông thật chuyên nghiệp và cuốn hút người xem. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách viết hoa chữ cái đầu tiên bằng hàm PROPER và UPPER trong Google Sheets. Công thức này sẽ rất hữu ích nếu bạn cần một định dạng nhất quán trên một tập dữ liệu.

How to use the PROPER function to capitalize the first letter in Google Sheets

Step 1: Enter “=PROPER(” or in “Insert” → “Function” → “Text” → “PROPER”

Step 2: Enter the text value by cell reference or enter it manually. 

Step 3: Press the . key “Enter”.

The general syntax for the function is as follows: =PROPER(text_to_capitalize) 

Text_to_capitalize: This is the text string to which you make changes.

You can see the example below. Regardless of the case of all letters in a selected text string, the PROPER formula makes the first letter uppercase and the rest lowercase. The last example shows how to manually enter the text value, “ABC”.

Cách viết hoa chữ cái đầu trong Google Sheets 1

How to use the UPPER function to combine functions to capitalize the first letter in Google Sheets

Combining UPPER and LEN . functions

General Formula =UPPER(LEFT((text_to_capitalize),1))&RIGHT((text_to_capitalize),LEN((text_to_capitalize))-1)

Note:

 • Jaw LEFT with reference 1 will return the first character in the sentence.
 • Jaw RIGHT will return the remaining characters after that.
 • Jaw UPPER will then convert the first character to uppercase. 
 • Jaw WOOL counts all characters in a cell, and then returns the string length, including the space character.
 • Text_to_capitalize: This is the text string to which you make changes.

You can see the example below, of all the letters in a selected text string, the UPPER formula will make the first letter uppercase and the rest lowercase.

Cách viết hoa chữ cái đầu trong Google Sheets 2

Combine the function UPPER - LOWER - Repace

General Formula =REPLACE(LOWER(text_to_capitalize),1,1,UPPER(LEFT(text_to_capitalize,1)))

Cách viết hoa chữ cái đầu trong Google Sheets 3Note:

 • Jaw REPLACE to replace letters by reference.
 • Jaw LEFT will return the remaining characters by reference.
 • Jaw UPPER will then convert the first character to uppercase. 
 • Jaw LOWER will then convert the characters by reference to lowercase. 

How to use the UPPER function in combination with functions to capitalize the first letter of text in Google Sheets

Another scenario where you might want to capitalize the first letter in Google Sheets is the case of a complete paragraph of text. If you're working with paragraphs that include period-separated sentences, you only need the first word in each sentence to be capitalized. 

In essence, there is no direct function that can do this task for you. However, you can use a combination of different functions to perform this task and convert entire sentences in the text.

General Formula =JOIN(“. “, ARRAYFORMULA(REPLACE(TRIM(SPLIT((text_to_capitalize), “.”)), 1, 1, UPPER(LEFT(TRIM(SPLIT((text_to_capitalize), “.”)),1)) )))

Note:

 • The first thing you need to do is separate sentences based on periods. The SPLIT function does this based on the condition you set, in this case the ".".
 • Jaw TRIM is applied to each sentence and removes any extra spaces.
 • Jaw LEFT will return the first character from each sentence. 
 • Jaw UPPER will then convert the first character to uppercase. 
 • Jaw REPLACE will replace the first characters with its uppercase version. 
 • Sentences have been split, so the function . is needed ARRAYFORMULA to work again. 
 • Then you need to combine all the sentences with the function JOIN, separate them with a dot.
 • Text_to_capitalize: This is the text string to which you make changes.

Cách viết hoa chữ cái đầu trong Google Sheets 4

How do you capitalize the first letter in Google Sheets without a formula?

Unfortunately, if you're not using a formula function, you'll need to manually capitalize lowercase letters. If you're having trouble with case formatting inconsistencies in your dataset, you should review your settings for importing or exporting data from third-party apps from Google Sheets.

Viết hoa chữ cái đầu trong Google Sheets có thể sử dụng nhiều hàm tính khác nhau, tùy vào trường hợp cụ thể mà bạn sẽ có cách làm phù hợp. Để biết thêm thông tin chi tiết về Google Sheets or GG Workspace or need technical support, you can contact Gimasys – Premier Partner of Google in Vietnam with the following information:

 • Hotline: 0974 417 099 (HCM) | 0987 682 505 (HN)
 • Email: gcp@gimasys.com

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099