skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Updated Menus and Toolbars in Google Docs Editing

Dựa trên dữ liệu sử dụng và phản hồi của người dùng, Google tiếp tục thực hiện một số thay đổi  menu trong phần chỉnh sửa của Google Docs trên web. Đây là những thay đổi tương tự như những thay đổi Google đã thực hiện trong December, January and tháng 2 và chúng sẽ giúp bạn tìm thấy một số mục dễ dàng hơn.

 

Những thay đổi ảnh hưởng đến menu trong Google Docs và Google Slides:

 

  • Trong menu Format, các tùy chọn định dạng chữ (bao gồm chữ in đậm, nghiêng, cỡ chữ, và các lựa chọn khác) đã được di chuyển đến một menu con “Text”.

 

Google Docs

 

Những thay đổi chỉ ảnh hưởng đến menu trong Google Slides:

 

  • Menu Table sẽ được gỡ bỏ. Tùy chọn chèn hoặc xóa bảng giờ đây sẽ ở trong menu Insert. Tùy chọn để định dạng các bảng giờ đây nằm trong menu Format.
  • Trong menu Slide, bốn tùy chọn để di chuyển các trang trình bày hiện đang ở trong một menu con  – “Move”.
  • Trong menu Arrange, “Align horizontally” (Căn chỉnh theo chiều ngang) và “Align vertically” (Căn chỉnh theo chiều dọc) hiện đang ở trong  menu con “Align”.

 

Những thay đổi chỉ ảnh hưởng đến menu và thanh công cụ của Google Docs:

 

  • Trong thanh công cụ, màu của phông chữ (Text color) và màu để highlight (Highlight Color) được tách ra thành các phần khác nhau.
  • Trong thanh công cụ, một tùy chọn mới đã được thêm vào trong mục “Insert image”
  • Menu Table sẽ được gỡ bỏ. Tùy chọn để chèn hoặc xóa bảng hiện đang ở trong menu Insert. Tùy chọn để định dạng các bảng hiện đang ở trong menu Format.

 

Những thay đổi ảnh hưởng đến tất cả các trình đơn biên tập Tài liệu (bao gồm Google Docs, Sheets, Slides):

 

  • Các mục trong menu Insert đã được sắp xếp lại.

 

Những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến menu trực quan trên phiên bản web của các ứng dụng này. Tất cả tùy chọn sẽ vẫn có sẵn thông qua Shortcuts và hộp tìm kiếm trong menu Help.

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099