skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google updates security settings in Admin Console G Suite

What is changing? 

Google đã sắp xếp hợp lý phần cài đặt bảo mật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Cụ thể: 

  • Cập nhật giao diện và nội dung trong Admin console > Security 
  • Phần báo cáo chính sách mật khẩu có vị trí mới tại Admin console > Reports 

Who is affected? 

Admins

Tại sao điều đó lại quan trọng 

Here are bản cập nhật mới nhất trong một loạt các cập nhật mà Google đã thực hiện trong vài tháng qua để cải thiện Admin Console. Các bản cập nhật này sẽ giúp bạn dễ dàng xem và tìm thấy các cài đặt bảo mật quan trọng qua đó giúp đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho tổ chức của mình. 

Additional details

Cập nhật giao diện và nội dung trong Admin console > Security 

  • Giao diện cho phần cài đặt bảo mật chính được cập nhật và tổ chức lại tại Admin Console > Security. 
  • Một biểu ngữ mới ở đầu trang Admin Console > Security, có các liên kết để tìm hiểu thêm về bảo mật và quyền riêng tư trong Google Cloud. Trước đây, thông tin này nằm trong mục Admin console > Security > Security and privacy resources – hiện đã bị xóa. 
  • Báo cáo chính sách mật khẩu cũng sẽ bị loại bỏ khỏi phần này. [ hiện đã được chuyển đến phần Reports (xem thêm bên dưới). 

Phần báo cáo chính sách mật khẩu có một vị trí mới tại Admin console > Reports 

Dữ liệu về việc tuân thủ chính sách mật khẩu của người dùng đã được chuyển đến phần Reports trong Admin console. Giờ đây, bạn có thể tìm thấy thông tin như yêu cầu độ mạnh và độ dài mật khẩu tại Admin Console > Reports > Accounts, and Admin Console > Reports > User reports > Security. Trước đây, điều này nằm trong Admin console > Security > Password monitoring

Bằng cách thêm dữ liệu này vào phần báo cáo, giờ đây bạn có thể sử dụng bộ lọc, xem theo đơn vị tổ chức, xem giá trị lịch sử và tải xuống các tính năng báo cáo không có sẵn ở vị trí trước đó 

Ngoài ra, khi báo cáo về việc tuân thủ chính sách mật khẩu, bây giờ chúng ta chỉ cần hiển thị độ dài mật khẩu của người dùng có phù hợp với chính sách được cấu hình hay không. Trước đây, Google đã đưa ra độ dài cụ thể của mật khẩu.

Thông tin tuân thủ mật khẩu mới trong Admin console > Reports section 
Thông tin tuân thủ mật khẩu mới trong Admin console > Reports section 

Giờ đây, bạn có thể sử dụng bộ lọc, xem theo đơn vị tổ chức, xem giá trị lịch sử và tải xuống báo cáo cho dữ liệu mật khẩu tương ứng. 

Giờ đây, bạn có thể sử dụng bộ lọc, xem theo đơn vị tổ chức, xem giá trị lịch sử và tải xuống báo cáo cho dữ liệu mật khẩu tương ứng. 

Giao diện mới cho phần Security trong Admin Console

Giao diện mới cho phần Security trong Admin Console

Getting started

Deployment 

Availability

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099