skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Meet allows attendees up to 500 people

General information

Đối với các phiên bản Google Workspace được chọn, người dùng hiện có thể tổ chức các cuộc họp trong Google Meet với tối đa 500 người tham gia. Xem bên dưới để biết thêm thông tin về tính khả dụng.

Google Meet allows attendees up to 500 people

500 người trong 1 cuộc họp

 

Đối với Google Workspace phiên bản được chọn, người dùng hiện có thể tổ chức các cuộc họp trong Google Meet với tối đa 500 người tham gia. Xem bên dưới để biết thêm thông tin về khả năng sử dụng. 

Getting started with breakout rooms in Google Workspace

  • Quản trị viên: Không cần thực hiện hành động nào.
  • Người dùng cuối: Không cần thực hiện hành động nào. Giới hạn người tham gia mới sẽ tự động xảy ra cho tất cả các cuộc họp trong miền của bạn. Nếu bạn cần tổ chức một cuộc họp lớn hơn nữa, bạn có thể bật tính năng phát trực tiếp, cho phép tối đa 100.000 người xem cùng một lúc.

 

Rollout pace

  • Miền phát hành nhanh và theo lịch trình: Phát hành đầy đủ (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 năm 2021

 

Availability

  • Khả dụng cho khách hàng của Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus và Education Plus
  • Không áp dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, Nonprofits, Teaching and Learning Upgrade, hoặc khách hàng G Suite Basic và Business

 

 

Updated: Gimasys.

Back To Top
0974 417 099