skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Sheets: How to use a distinct color in a chart

What’s new

Giờ đây, khi bạn làm việc với một biểu đồ ở trong Sheets, bạn có thể làm nổi bật một yếu tố trong biểu đồ đó (ví dụ như một cột, một điểm hoặc một dòng nào đó trong dạng biểu đổ tương ứng) bằng một màu độc nhất, thay vì tất cả các cột trong biểu đồ đều mang một màu sắc. Bạn có thể sử dụng tính năng này với biểu đồ dạng cột, thanh ngang, dòng, scatter và cũng có thể kết hợp một số biểu đồ với nhau.

Who’s impacted

End users

Why you’d use it

Bạn có thể làm nổi bật một phần của biểu đồ bằng cách thay đổi màu sắc của nó, từ đó giúp bạn truyền tải thông tin tốt hơn.

How to get started

  • Với admin: Không cần phải làm gì cả
  • Với người dùng cuối: Để tìm hiểu thêm về tính năng này, bạn có thể tham khảo tại bài viết trong Help Center.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099