skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Upgraded security investigation tool in Google Workspace

Quick summary 

Security Investigation Tool là một tài nguyên trong security center Google Workspace customers có thể giúp bạn xác định, phân loại và thực hiện hành động đối với các vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư trong miền của bạn. Google hiện đang cải tiến công cụ với:

  • Google Chat mới, Google Meet, Google Groups, Google Voice, và Google Calendar logs. 
  • Bộ lọc đơn vị tổ chức (OU) để truy vấn có thể được giới hạn cho các đơn vị tổ chức (OUs) cụ thể.

Google đang hy vọng rằng điều này sẽ giúp bạn hiểu hoạt động quan trọng trong miền của bạn và thực hiện hành động từ bên trong công cụ điều tra 

Getting started 

  • Quản trị viên: Những cải tiến này sẽ có sẵn theo mặc định. Truy cập Help Center để tìm hiểu thêm về Security Investigation Tool
  • End users: There is no end user impact. 

Nâng cấp công cụ điều tra bảo mật trong Google Workspace 1

Giờ đây bạn có thể sử dụng nhật ký Chat, Meet, Groups, Voice, và Calendar làm nguồn dữ liệu trong công cụ điều tra bảo mật.

Nâng cấp công cụ điều tra bảo mật trong Google Workspace 2

Giờ đây, bạn có thể lọc theo đơn vị tổ chức trong công cụ điều tra bảo mật

Deployment 

  • Hiện đang có sẵn

Availability

  • Available to customers Google Workspace Enterprise Plus và G Suite Enterprise for Education.
  • Không có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, và Enterprise Standard, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education, và Nonprofits.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099