skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Copy comments and suggestions on Google Docs, Sheets, Slides

What’s new:

Google Docs, Sheets, Slide giúo việc hợp tác để tạo ra nội dung dễ dàng hơn bao giờ hết. Đó là lí do vì sao việc lưu giữ lại lịch sử của việc hợp tác đó ngày càng quan trọng khi bạn copy tài liệu, bảng tính hay slide thuyết trình. Với suy nghĩ đó, Google đã cho phép copy bình luận (comment) và gợi ý (suggestion) bất kì khi nào bạn copy các tài liệu Docs, Sheets, Slides.

To copy comments and suggestions, just select File on the toolbar, select "Make a copy", when the "Copy document" panel appears, select the "Copy comments and Suggestions" box.

Copy comments and suggestions on Google Docs, Sheets, Slides These comments and suggestions will then indicate that they were copied from the original text.

Try it out today and collaborate with ease – even with copied documents.

Update: Gimasys

Back To Top
0974 417 099