skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Create a Google Calendar event directly from Google Chat

General information

Giờ đây, bạn có thể lên lịch các cuộc họp trong Lịch trực tiếp từ các cuộc trò chuyện Chat. Bạn sẽ thấy một biểu tượng mới trong thanh soạn của cuộc trò chuyện.

Tạo sự kiện trên Google Calendar trực tiếp từ Google Chat 1

Nhấp vào biểu tượng sẽ bắt đầu sự kiện lịch nháp với những người tham dự từ cuộc trò chuyện. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh lời mời (bao gồm cả những người tham dự) trước khi gửi cho khách.

Trên thiết bị di động, sự kiện nháp sẽ mở trong ứng dụng Lịch.

Tạo sự kiện trên Google Calendar trực tiếp từ Google Chat 2

Tạo sự kiện trên Google Calendar trực tiếp từ Google Chat 3

Trên web, sự kiện nháp sẽ mở trong bảng điều khiển bên cạnh.

Tạo sự kiện trên Google Calendar trực tiếp từ Google Chat 4

Tính năng này hiện đang được triển khai cho Chat trong ứng dụng Gmail dành cho Android cũng như ứng dụng Chat trên thiết bị di động Android và sẽ bắt đầu triển khai cho Chat trong Gmail trên web và ứng dụng Chat trên iOS trong những tuần tới.

Getting started

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho tất cả các miền đã bật Lịch.
  • End users: There is no end user setting for this feature.

Release time

  • Miền phát hành nhanh và phát hành theo lịch trình: Phát hành dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12 tháng 11 năm 2020

Availability

  • Có sẵn cho Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099