skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

The top 8 products startups use on Google Cloud

Startups worldwide turn to Google Cloud tools to build fast on a strong and easy to use platform that helps them get to market and launch products faster, all while building on the cleanest cloud in the industry. Startups leverage Google Cloud and our Google Cloud for Startups Cloud Program để đi từ ý tưởng đến IPO và có rất nhiều sản phẩm trên Google Cloud có thể giúp họ.

Sản phẩm hàng đầu mà các công ty khởi nghiệp sử dụng trên Google CloudHere are the 8 top products that startups use on Google Cloud to innovate and grow:

Firebase for app development

Speed up innovation with Firebase, a mobile development platform that’s fully integrated with Google Cloud. Work in a simpler cloud environment, easily pull in products or services, and build your apps faster.

Cloud SQL for database needs

Build your startup’s foundation with Cloud SQL, a fully managed relational database solution that integrates with Google Cloud services. Create and connect to your first database in minutes and scale with a single API call.

AI and machine learning products

Giải quyết các vấn đề khó khăn với AI and machine learning products, được xây dựng bằng công nghệ tốt nhất của Google. Đào tạo các mô hình deep learning và machine learning với chi phí hiệu quả để bạn có thể lặp đi lặp lại và đổi mới nhanh hơn.

BigQuery for data analytics

Drive agility with BigQuery, a serverless, cost-effective, multi-cloud data warehouse. Query streaming data in real time, predict business outcomes with built-in machine learning, and share analytics with just a few clicks.

Google Kubernetes Engine (GKE) for containers

Unlock faster, more secure app development with GKE, GKE is the most scalable Kubernetes platform. Streamline operations with release channels that fit your business needs and leave cluster monitoring to Google engineers.

Looker for data visualization

Khai thác nhiều hơn từ dữ liệu của bạn để tiếp tục dẫn đầu cùng đối thủ với Looker, một nền tảng dữ liệu và thông tin kinh doanh đáng tin cậy. Tạo báo cáo theo thời gian thực và nhận thông tin chi tiết vào đúng thời điểm với các cảnh báo chủ động.

Cloud Run for serverless computing

Tạo các ứng dụng được container hóa có thể scalable bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào trên Cloud Run, một nền tảng điện toán được quản lý hoàn toàn. Ghép nối nó với các container tools như Cloud Build và Docker và chỉ thanh toán khi code của bạn đang chạy.

Cloud Armor for security

Bảo vệ công ty khởi nghiệp của bạn khỏi các cuộc tấn công Web với Cloud Armor, một dịch vụ phòng thủ từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) hàng đầu. Sử dụng nó với HTTP Load Balancer cho Managed Instance Groups trên khắp các khu vực để giữ cho workloads của bạn luôn sẵn sàng và an toàn.

Contact Gimasys for advice on a transformation strategy that is right for your business situation and to experience the free Google Cloud Platform service:

  • Hotline: Hanoi: 0987 682 505 – Ho Chi Minh: 0974 417 099
  • Email: gcp@gimasys.com

The source: gcloudvn.com

Back To Top
0974 417 099