skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

GOOGLE CLOUD NEWSLETTER October 2019

Drive Industry Transformation with the Power of AI

AI đang ngày càng mở rộng những giới hạn mới trong chuyển đổi số và đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy giá trị và sự tác động trên nhiều khía cạnh của….see more.

 

Practice the principle of least privilege

Khi nói đến bảo mật, quản lý quyền truy cập là một khả năng nền tảng – cho dù bạn đang nói về một không gian vật lý hay cơ sở hạ tầng đám mây của bạn… see more.

 

Gimasys.

Back To Top
0974 417 099