skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Updated quick access to Google Meet on Google Calendar

Quick summary 

Người tổ chức cuộc họp trong miền G Suite for Education and Enterprise for Education hiện có thể bật hoặc tắt Quyền truy cập nhanh cho cuộc họp từ sự kiện trong Google Calendar. Cài đặt quyền truy cập nhanh giúp người tổ chức kiểm soát xem người tham gia có phải yêu cầu tham gia cuộc họp video hay không. Bằng cách thêm điều khiển vào các sự kiện lịch, người tổ chức có thể định cấu hình cài đặt thích hợp trước cuộc họp. Trước đây, cài đặt này chỉ có thể được kiểm soát thông qua Host controls menu trong cuộc họp.

Như đã thông báo vào tuần trước, cài đặt truy cập nhanh hiện là “cố định” cho các cuộc họp định kỳ. Điều đó có nghĩa là nếu bạn thay đổi cài đặt — trước cuộc họp qua Google Calendar hoặc trong cuộc họp thông qua cài đặt cuộc gọi — cài đặt này sẽ được lưu cho bất kỳ cuộc họp nào trong tương lai sử dụng cùng một mã cuộc họp.

Kiểm soát quyền truy cập nhanh từ sự kiện trong Google Calendar
Kiểm soát quyền truy cập nhanh từ sự kiện trong Google Calendar

Getting started 

  • Quản trị viên: Admin không kiểm soát tính năng này. 
  • Người dùng cuối:  Quyền truy cập nhanh được ON theo mặc định cho tất cả các cuộc họp. Nó có thể được tắt hoặc bật cho mỗi cuộc họp và mọi thay đổi sẽ được lưu cho các cuộc họp sau này sử dụng cùng một mã cuộc họp. Truy cập Help Center của chúng tôi để tìm hiểu thêm về truy cập nhanh

Rollout pace 

Availability 

  • Có sẵn cho các khách hàng G Suite for Education và Enterprise for Education customers 
  • Not available Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, và Nonprofits

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099