skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Insert images easier with Google Docs, Slides and Drawings

What’s new: Tính năng Explore (Khám phá) trong Google Docs and Google Slides giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các tệp tin trong Google Drive. Tính năng này đặc biệt hữu ích vì bạn có thể nhanh chóng tìm những thông tin liên quan đến văn bản mà bạn đang tạo. Với lần cập nhật này, người dùng G Sutie Basic, Business và Enterprise sẽ có thể xem hình ảnh và biểu đồ từ những tệp tin đó – ngay trong giao bảng Explore – và dễ dàng, nhanh chóng chèn chúng vào file Docs/Slides mà bạn đang tạo.

You can visit the Help Center to get more information about how to use the Explore feature in Google Docs and Slides.

Improved image insertion feature

Do you know A picture is worth a thousand words…especially when you can add them to your text or presentation, or draw them quickly and easily. That's why Google has included some improvements with the ability to insert images into Google Docs, Slides and Drawings.

How to insert images into Google Docs, Slides and Drawings

Now you just have to choose Insert > Image or press the . button Image On Docs, Slides, Drawing on the web, you will see the following options:

  • Upload from computer (Upload from computer)
  • Search the web (Search the web)
  • Drive
  • Photos (Photos)
  • Insert URL (By URL)

Chèn hình ảnh dễ dàng hơn với Google Docs, Slides và Drawings 1

If you select “Upload from computer”, you will be taken to the document management section of your computer, which you should already be familiar with.

If you select “Search the web”, “Drive”, “Photos”, you will be taken to the toolbar on the right side of the screen where you will find it easier to find and use.

If you select “By URL”, you will be asked to insert a specific URL of the image you intend to use.

These options will make it easier for you to present text, presentations, etc. with illustrations.

See more: Embed a quick chart from google sheets into google docs

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099