skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Convert text to all CAPS and more in Google Docs

Tận dụng một phần lớn các văn bản hoặc các tiêu đề dài đặc biệt có thể là một sai lầm. Ngược lại, chuyển chữ in thành chữ thường thì rất lãng phí thời gian. Với việc giới thiệu tính năng này, Chúng tôi sẽ làm cho các tasks đó nhanh chóng và dễ dàng hơn trong Google Docs trên trình duyệt web.

 

Starting today, simply choose “Capitalization” from the Format menu in Docs, and select one of the following:

  •   lowercase: to make all the letters in your selection lowercase.
  •   UPPERCASE: to capitalize all the letters in your selection.​       
  •   Title Case: to capitalize the first letter of each word in your selection.

 

It’s that easy. Like other recent launches in Docs, this feature allows you to spend less time formatting and more time on the things that matter, like strategizing, collaborating, and developing new ideas.

 

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099