skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

New email draft template in Google Docs

Quick Summary

Google is making it easy to incorporate on email drafts in Google Docs với mẫu thiết kế bản nháp email mới. Bạn có thể đề cập đến những người trong trường người nhận bằng cách sử dụng menu @ mà không cần phải nhớ địa chỉ email của họ và kết hợp với cộng tác trên nội dung thư bằng cách sử dụng nhận xét và gợi ý. Khi đã sẵn sàng để gửi, chỉ cần nhấp vào nút được hiển thị cùng với bản nháp email. Cửa sổ soạn thư trong Gmail sẽ bật lên, với các trường email (subject, to, cc, bcc, and body)automatically populated based on the email draft in the document.

Creating an email draft template
Creating an email draft template

Getting started

  • Admins: There is no admin control for this feature.
  • End users: There is no end user setting for this feature. To insert an email template, go to Insert > Building Blocks > Email draft . Insert > Building Blocks > Email draft.

Rollout pace

  • Rapid Release domains:Gradual rollout (up to 15 days for feature visibility) starting on March 15, 2022
  • Scheduled Release domains: Extended rollout (potentially longer than 15 days for feature visibility) starting on March 22, 2022

Availability

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099