skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Docs & Slides: Dễ dàng chèn hình ảnh và biểu đồ từ tài liệu khác

What’s new: Tính năng Explore (Khám phá) trong Google Docs and Google Slides giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các tệp tin trong Google Drive. Tính năng này đặc biệt hữu ích vì bạn có thể nhanh chóng tìm những thông tin liên quan đến văn bản mà bạn đang tạo. Với lần cập nhật này, người dùng G Sutie Basic, Business và Enterprise sẽ có thể xem hình ảnh và biểu đồ từ những tệp tin đó – ngay trong giao bảng Explore – và dễ dàng, nhanh chóng chèn chúng vào file Docs/Slides mà bạn đang tạo.

You can visit the Help Center to get more information about how to use the Explore feature in Google Docs and Slides.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099