skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

New Google Groups Adds Customizable Roles

Quick summary

Phân quyền trong Google Groups giúp kiểm soát những người có thể xem, đăng và kiểm duyệt nội dung trong nhóm của bạn, cũng như xác định ai có thể quản lý thành viên và các cài đặt nhóm khác. Bạn có thể chỉ định một nhóm quyền cho người dùng trong nhóm của mình bằng cách sử dụng các vai trò — các vai trò có sẵn theo mặc định bao gồm chủ sở hữu, người quản lý và thành viên

With this release, you can now create a custom role that allows administrators to assign a specific set of viewing, posting, and moderating permissions to users in a certain group. By adding this feature to the new Groups, Google hopes to make it faster and easier to manage group permissions at scale while ensuring all users have the right permissions in your groups.

Lưu ý rằng các vai trò tùy chỉnh đã có trước đây trong Groups cũ. Tất cả các vai trò tùy chỉnh được tạo trong Groups cũ sẽ tiếp tục hoạt động và cũng có sẵn để sử dụng trong Google Groups mới.

New Google Groups Adds Customizable Roles

Bắt đầu với Google Groups mới

Tốc độ Deployment

Availability

  • Available to Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099